Category: Travel News

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ

อุทยานฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพ.ศ.2538 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้าน ในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพสังคมทางกายภาพ และทางชีวภาพ จัดทำแหล่งความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และรู้จัก ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์

Read more…

พระธาตุดอยปูเข้า

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำรวกบนดอยเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ดอยเชียงเมี่ยง และเพราะความเก่าแก่ของวัด ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จึงได้มีการจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งคู่จังหวัดเชียงราย น่าชม พระวิหารที่มีอายุกว่าพันปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งพระเจ้าเชียงแสนองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลัง

Read more…

ถ้ำกระแซ

หากถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของกาญจนบุรี ต้องมีชื่อของ “ถ้ำกระแซ” เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแน่นอน เพราะถ้ำกระแซแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะอันเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวกาญจนบุรีไม่มีวันลืมเลือน

Read more…